NASZE UCZELNIE

WSS-E  Warszawa       


Informacje o Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie    


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie została założona przez Fundację Innowacja
na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1-0134/103/TBM z dnia 10.VI.1996 roku
i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych MEN 26 czerwca 1996r. pod nr 89. Prowadzi kształcenie
na poziomie studiów licencjackich na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia oraz pedagogika
w systemach: stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia niestacjonarne realizowane są z zastosowaniem nowej metody przekazywania wiedzy na
odległość - satelitarnego przekazu wykładów z siedziby uczelni w Warszawie do Zamiejscowych
Sal Wykładowych (w tym do ZSW Lubsko). Ten rodzaj studiów można też realizować poprzez
uczestnictwo w zajęciach sobotnio-niedzielnych w Warszawie, skąd wykłady są transmitowane.
Szczególnie atrakcyjne są te studia dla osób, które nie mogą przyjeżdżać na zajęcia do stolicy
z różnych przyczyn (finansowych, zawodowych, rodzinnych lub spowodowanych trudnościami
komunikacyjnymi). Dzięki Edukacyjnej Telewizji Satelitarnej "EDUSAT" (na którą WSSE posiada
koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) studenci mogą wysłuchiwać wykładów "na żywo",
natomiast urządzenia interaktywnej łączności zainstalowane między innymi w Zamiejscowej Sali
Wykładowej w Lubsku umożliwiają również zadawanie wykładowcom pytań.

 
Studia w systemie niestacjonarnym pozwalają studentom WSSE na lepsze i efektywniejsze
zorganizowanie czasu na naukę, życie zawodowe i rodzinne niż w edukacji tradycyjnej.
Jest to również oszczędność czasowa i finansowa wynikająca z braku konieczności dalekich
dojazdów do siedziby uczelni w Warszawie, zakwaterowania, wyżywienia itp. Dlatego z tej
możliwości korzystają przede wszystkim osoby mieszkające z dala od centrów uczelnianych,
w różnym wieku i w dużym stopniu obciążone obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi,
które mają blisko do Zamiejscowej Sali Wykładowej.

Nasi studenci, którzy zdecydowali się na czasowy wyjazd do Krajów UE czy USA nie muszą
przerywać studiów, gdyż mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w sobotnio niedzielnym wykładzie
korzystając z platformy CYFRA+ (kanał 86) lub też posiadając indywidualny dekoder cyfrowy
z anteną satelitarną - telewizja Edusat. Uzupełnieniem wykładów akademickich jest bogate
wydawnictwo własnych podręczników, skryptów oraz uczelnianych czasopism naukowych,
dostarczanych na potrzeby naszych studentów.

W 2006 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie zbadał losy i kariery zawodowe
absolwentów WSSE, z badań wynika między innymi, że: ponad 62% ogółu zbadanych absolwentów
ukończyło lub kończy studia uzupełniające magisterskie - głównie w uczelniach publicznych.
Z grupy, którzy ukończyli studia magisterskie ponad 95% otrzymało dyplomy z wynikiem dobrym,
bardzo dobrym i wyróżniającym. Na pytanie czy WSSE spełniła oczekiwania absolwentów
w zakresie zdobytej wiedzy - zdecydowanie tak odpowiedziało 74,8%, częściowo - 21,9%,
natomiast tylko 1,7% odpowiedziało, że WSSE nie spełniła ich oczekiwań, 86% respondentów
odpowiedziało, że gdyby mieli ponownie wybrać uczelnię to wybrałoby WSSE. Ukończenie
studiów w WSSE pozytywnie wpłynęło na życie zawodowe absolwentów (67%) na życie
osobiste (72%).

WSSE wypracowała model kształcenia zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej. Prowadzi
działalność zgodnie z duchem Procesu Bolońskiego i Strategii Lizbońskiej. O efektywności
studiów WSSE najlepiej świadczą osiągnięcia już ponad 13.300 absolwentów. Zaufało nam
już ponad 23.000 studentów.

z dniem 01-10-2010r. współpraca z WSSE została zakończona z powodu zbycia
przez jej założyciela Prof. dr hab. Wojciecha Pomykało niniejszej uczelni
.