NASZE UCZELNIE

UTIU  Rzym (Włochy)      


Informacje o Międzynarodowym Uniwersytecie Telematycznym Uninettuno w Rzymie

UTIU został powołany do życia dekretem Ministra Edukacji z dnia 15 kwietnia 2005 r. Ma prawo
do nadawania tytułów akademickich licencjata, magistra i doktora oraz do prowadzenia studiów
podyplomowych. Wszystkie tytuły i dyplomy są uznawane prawnie we Włoszech, w Europie
i w niektórych krajach basenu Morza Śródziemnego. W ramach Międzynarodowego Uniwersytetu
Telematycznego UNINETTUNO, wybitni wykładowcy z najbardziej prestiżowych uniwersytetów
na świecie prowadzą wykłady w realnym i wirtualnym świecie Internetu w następujących
językach: włoskim, francuskim, angielskim i arabskim, wspomagane tłumaczeniem tekstowym
w języku polskim.

Marzenie stało się rzeczywistością: na UTIU możesz studiować w dowolnym miejscu na świecie,
bez ograniczeń miejsca i czasu.

UTIU powstał w oparciu o model dydaktyczny NETTUNO – Network per l’Università Ovunque.
Jest to konsorcjum 43 uniwersytetów włoskich i zagranicznych, dzięki którym, od 1992 r.,
tysiące studentów ukończyło studia uczestnicząc w lekcjach za pomocą przekazu telewizyjnego
i Internetu. Obecnie, większość tych uniwersytetów udostępnia UTIU struktury tj. laboratoria
do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych, biblioteki, sale komputerowe i sale
egzaminacyjne. UTIU powstał w oparciu o międzynarodowej sławy projekt Med Net’u
(Mediterranean Network of Universities), który jest finansowany przez Komisję Europejską
w ramach programu Eumedis, mającego celu utworzenie Uniwersytetu Euro-śródziemnomorskiego
kształcącego na odległość.

W ramach Med Net’u, dzięki wsparciu przez rządy krajów partnerskich, powstała sieć 31
uniwersytetów z 11 krajów z obszaru Euro-śródziemnomorskiego (Algieria, Egipt, Francja,
Jordania, Grecja, Włochy, Liban, Maroko, Syria, Tunezja i Turcja). 29 stycznia 2006 r.
na Konferencji “Katania 3” dotyczącej realizacji “Euro-śródziemnomorskiej przestrzeni
szkolnictwa wyższego, nauki i badań”, 14 ministrów szkolnictwa wyższego, z różnych krajów
śródziemnomorskich, podpisało wspólną deklarację wyznaczając sobie za główne cele umacnianie
systemu nauczania na odległość w krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego oraz rozwój
Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO w oparciu o projekt Med Net’u.
Bez wątpienia dużym atutem UTIU jest fakt, iż udało mu się w dość szybkim tempie rozwinąć
i rozszerzyć na szczeblu międzynarodowym zawierając umowy z krajami śródziemnomorskimi,
z uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych, w Afryce, w Europie, w Ameryce Łacińskiej i w Rosji.
Te umowy określają formy współpracy, dzięki którym możliwe jest nadawanie podwójnych lub
wspólnych tytułów akademickich.

Model dydaktyczny i psychopedagogiczny powstał w oparciu o wyniki wielu programów
międzynarodowych badań naukowych przeprowadzonych najpierw przez Konsorcjum
NETTUNO, a obecnie przez UTIU i zakłada przejście:
• od modelu ukierunkowanego na wykładowcę do modelu ukierunkowanego na studenta;
• od przekazu wiedzy do tworzenia wiedzy;
• od modelu nauczania pasywnego opartego na współzawodnictwie do modelu nauczania
aktywnego opartego na współpracy. Student, będący głównym celem procesu formacyjnego,
prowadzony jest przez telematycznego profesora/tutora, który ma za zadanie dostarczyć
odpowiednich narzędzi ułatwiających proces przyswajania wiedzy i komunikowania się w sieci.

Strukturę organizacyjną UTIU można porównać do sieci: siedziba Centrum Koordynacji, Centra
Technologiczne i Centra Produkcyjne rozmieszczone na terytorium kraju i za granicą połączone
są telematycznie poprzez nadawczo-odbiorcze anteny satelitarne. Aktualnie UTIU może liczyć
nie tylko na urządzenia technologiczne zainstalowane we Włoszech, ale również na struktury
i urządzenia technologiczne z 31 centrów technologicznych i z 9 centrów produkcyjnych,
zainstalowanych na uniwersytetach i w centrach kształcenia zawodowego partnerów projektu
Med Net’u z 11 krajów śródziemnomorskich.

Centra Technologiczne to struktury dydaktyczne rozmieszczane w kraju i za granicą, które
umożliwiają dostęp do nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i które
zapewniają studentom dostęp do wszystkich technologii niezbędnych do studiowania
na odległość, dają one możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach akademicki dzięki
wideokonferencjom a także umożliwiają zaliczanie egzaminów.

Centra Produkcyjne to struktury wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiający wytwarzanie
multimedialnych materiałów dydaktycznych, udostępnianych następnie w Internecie,
na stronie uniwersytetu w zakładce materiały dydaktyczne. Jest to pierwszy portal na
świecie kształcący na odległość zrealizowany w czterech językach: arabskim, angielskim,
francuskim i włoskim.

Cały proces nauczania i przyswajania wiedzy odbywa się drogą internetową. Na portalu
www.uninettunouniversity.net dostępna jest cyberprzestrzeń dydaktyczna, gdzie profesorowie
prowadzą wykłady a studenci przyswajają wiedzę w kilku językach: włoskim, francuskim
angielskim i arabskim, obecnie już też w języku polskim. Dzięki Internetowi student ma
bezpośredni dostęp do wykładów, produktów multimedialnych, materiałów dydaktycznych,
może wykonywać ćwiczenia, sprawdzać swoją wiedzę, zdawać egzaminy, ma także dostęp
do tutoringu online, forum, chatu i stron tematycznych Wiki.

Zajęcia akademickie w Internecie odbywają się w makroprzestrzeni zwanej cyberprzestrzenią
dydaktyczną, gdzie realizowany jest cały proces nauczania. Dostęp do tej zakładki jest możliwy
po otrzymaniu loginu i hasła i jest on odpowiednio dostosowany dla profesorów, tutorów
i studentów. Te trzy kategorie użytkowników mają dostęp do tych samych informacji
dotyczących poszczególnych przedmiotów. W czasie całego roku akademickiego, profesorowie
i tutorzy mogą modyfikować lub zmieniać materiały dydaktyczne jak również dodawać nowe,
podczas gdy studenci mają dostęp do indywidualnego konta, na którym mogą umieszczać
materiały, informacje oraz osobiste notatki. Student ma dostęp:
- do strony wykładowcy danego przedmiotu;
- do strony tutora.

W cyberprzestrzeni dydaktycznej każdy student ma swoje konto, które zawiera: indywidualny
plan dydaktyczny; notatnik, który pozwala na wizualizację terminów spotkań ustalonych prze
z tutora, “Moje wykłady na dzisiaj w telewizji” oraz wizualizację ramówki wideo wykładów,
które będą transmitowane na kanale satelitarnym. Na swoim koncie student może kontrolować
własny proces kształcenia.

Punktem wyjścia w procesie nauczania są cyfrowe wideo-wykłady. Każdy wideo-wykład jest
podzielony na poszczególne tematy i indeksowany, co daje studentowi możliwość wysłuchania
zarówno całego wykładu, jak również możliwość wyboru tylko jednego tematu, w celu pogłębienia
swojej wiedzy z danego zakresu. Każdy poszczególny temat połączony jest multimedialne
i za pomocą hiperłączy z książkami, dokumentami, artykułami, tekstami ćwiczeń, wirtualnymi
laboratoriami, wybraną bibliografią, oraz stronami www zawierającymi linki i materiały wybrane
przez wykładowców i tutorów.

Tutoring na odległość może odbywać się:
- w sposób synchroniczny za pomocą czatu, wideo-czatu oraz systemów audio i wideo konferencji
aktywnych w cyberprzestrzeni dydaktycznej, jak również trójwymiarowej sali wykładowej działającej
na wyspie wiedzy w ramach profilu UTIU na Second Life
- w sposób diachroniczny poprzez narzędzia tj.: forum, wiki i social netework.
Wirtualna sala jest miejscem, gdzie następuje bezpośrednia interakcja pomiędzy profesorami,
tutorami i studentami, gdzie następuje wymiana wiedzy.
W wirtualnej sali odbywają się rozmowy, interaktywne ćwiczenia praktyczne, zdalne egzaminy.
Nauka odbywa się na zasadzie współpracy.

Na wyspie wiedzy UNINETTUNO (Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego) awatary
studentów i awatary profesorów/tutorów spotykają się w trójwymiarowym świecie Second Life.
W sali tej odbywają się ćwiczenia praktyczne, egzaminy, wideo konferencje i zajęcia praktyczne
kierowane przez awatary wykładowców/tutorów. Studenci i wykładowcy tworzą wiedzę i dzielą
się nią nieustannie z osobami należącymi do różnych sfer politycznych, kulturalnych i różnych
religii, prowadzą dialog i poznają różnice kulturowe a także uaktywniają procesy socjalizacyjne
i tworzą nową wiedzę.

Wszyscy wykładowcy UTIU, prowadzący wideo-wykłady i będący autorami wielu materiałów
dydaktycznych, są profesorami uniwersyteckimi o światowej sławie, pochodzą z prestiżowych
uniwersytetów zarówno włoskich, jak i zagranicznych. Profesorowie uniwersyteccy, naukowcy
i eksperci są wykładowcami i tutorami, którzy kierują procesem przyswajania wiedzy naszych
studentów.

Używamy następujących technologii: Internetu, telewizji satelitarnej oraz systemów wideokonferencji.
Nadawczo-odbiorcze anteny satelitarne stworzyły sieć technologiczną, która nie tylko łączy
Międzynarodowe Centrum w Rzymie z Centrami Technologicznymi obecnymi we Włoszech,
w Europie i w krajach basenu Morza Śródziemnego, ale dzięki szerokopasmowemu Internetowi
o dużej przepustowości i satelitom, pozwala wszystkim partnerom łączyć się, aby dzielić się wiedzą
oraz tworzyć i przekazywać wiedzę. Poprzez sieć telewizji satelitarnej RAI NETTUNO SAT 1,
która emituje przez 24 godziny na dobę wykłady uniwersyteckie, na platformie HotBird 13°
Est (EUTELSAT), która pokrywa swoim zasięgiem całe terytorium Europy, Północną Afrykę
i Bliski Wschód. Dzięki telewizji satelitarnej UTIU następuje demokratyzacja dostępu do wiedzy.
We Włoszech można oglądać RAI NETTUNO SAT 1 na kanale 822 na platformie Sky lub używając
jakiegokolwiek innego dekodera satelitarnego.

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem
sekretariatu administracyjnego, na stronie www.uninettunouniversity.net. Płatności można
dokonać za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

W UTIU prowadzone są badania naukowe w zakresie technologii stosowanych w procesach
kształcenia. W badania te, prowadzone na szczeblu międzynarodowym, zaangażowani są
naukowy z różnych dyscyplin (inżynierowie, informatycy, psychologowie, różni eksperci itp.).
Badania opierają się na silnej interakcji pomiędzy teorią i praktyką. Wyniki tych badań pozwoliły
na stworzenie innowacyjnych metod realizacji procesów nauczania i przyswajania wiedzy, zarówno
tradycyjnego, jaki i na odległość i mają istotny wpływ na teorie związane z procesem przyswajania,
metodologią nauczania oraz interakcją na odległość. Z punktu widzenia ekonomicznego, wyniki
w/w badań stały się także podstawą do rozwoju nowych modelów e-learningu. Działalność
naukowa poszczególnych wydziałów jest ze sobą ściśle powiązana. Poszczególne wydziały stworzyły
odpowiednie struktury, nawiązał współpracę z laboratoriami naukowymi uniwersytetów kształcących
metodą tradycyjną, z publicznymi i prywatnymi ośrodkami badań naukowych, na terenie Włoch,
jak również za granicą. To pozwala wydziałom UTIU korzystać z zaawansowanych laboratoriów,
aby prowadzić badania w poszczególnych sferach zainteresowań badawczych.

„Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINETTUNO jest Uniwersytetem kształcącym
na odległość. Wszyscy studenci na świecie, bez ograniczeń wynikających z miejsca i czasu,
mogą pogłębiać swoją wiedzę. Odległość, dzięki nowym technologiom, nie jest już przeszkodą
a tworzenie i szerzenie wiedzy realizują najbardziej prestiżowe uniwersytety na świecie.
Z UTIU uniwersytety z wielu krajów tworzą wspólne sieci wiedzy, studenci uczą się i poznają
różne kultury. Oprócz fizycznej mobilności profesorów i studentów tworzy się także
mobilność idei. W tamach Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO
poszczególne uniwersytety poruszają się po otwartym niebie, bez granic i ograniczeń,
określają wspólnie nową równowagę między jednością a różnorodnością. Jedność wartości
i tradycji oraz różnorodność kultur i języków, tworzą nową wiedzę, jak również nowe wartości.”

(Rektor UTIU Prof. M. A. Garito)