KIERUNKI

                                                               siła  wiedzy  -  tradycja  i  nowoczesność

Oferujemy studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe na wielu ciekawych i poszukiwanych
kierunkach w systemie niestacjonarnym wspomagane technikami kształcenia na odległość
(e-learning, e-book,) bez konieczności uciążliwych dojazdów na wykłady, odrywania się
od obowiązków służbowych i rodzinnych.
Wykorzystanie w procesie edukacji
najnowocześniejszych narzędzi pozwala w znaczny sposób obniżyć koszt studiów.
Nasz absolwent otrzymuje przydatną wiedzę oraz dyplom uczelni warszawskiej.


Studia  za  darmo  !              
 
 1/ dla pracujących,    2/ dla poszukujących pracy,    3/ dla bezrobotnych, 
 4/ dla pracodawców,        
       dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz  Funduszu Pracy.
       Więcej informaci uzyskasz w Urzędzie Pracy w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 
       Info na stronie KFS temat: "dofinansowanie studiów podyplomowych"
 
       dofinansowane przez Fundusz Pracy lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
        (PFRON). Więcej informaci uzyskasz w 
Urzędzie Pracy w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 
        Info również w PCPR w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 
        Info na stronie KFS temat:  / temat: "dla niepełnosprawnych", studia podyplmowe.

        Wysokość dofinansowania - do 300% przeciętnego wynagrodzenia (około 11200zł)

        Studia podyplomowe z dofinansowaniem w 3 krokach:
        1/ wybór odpowiedniego kierunku studiów
             - skorzystaj z naszej oferty / pobierz Tabelę Kierunków - Opłat
        2/ złóż do Powiatowego Urzędu Pracy w Twoim miejscu zamieszkania stosowny wniosek
             o dofinansowanie studiów. Nasi pracownicy pomogą Ci przygotować dokumentację
             aplikacyjną o dofinansowanie studiów.

        3/ Powiatowy Urząd Pracy przyznaje dofinansowanie do 100% 


Pobierz mini-plakat
i zamieść go w swoim miejscu pracy, zamieszkania itp.
FOTO:  1/      2/      Studia  licencjackie (I - stopnia)
 
Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) – są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem
tytułu zawodowego licencjata w zakresie zgodnym z wybranym kierunkiem i specjalnością.
Absolwent studiów I stopnia, po obronie zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje
dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej - wzór dyplomu w zakładce
KIERUNKI / Dyplom jaki otrzymasz. Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata).

 
Studia magisterskie (II - stopnia)

Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie)– są to studia zawodowe,
które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie
kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem
tytułu zawodowego magistra w zakresie zgodnym z wybranym kierunkiem i specjalnością.
Absolwent studiów II stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe
zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej - wzór dyplomu
w zakładce KIERUNKI / Dyplom jaki otrzymasz. Nauka na studiach magisterskich wymaga
uprzedniego ukończenia studiów I stopnia i trwa 4 semestry (2 lata).
Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit
Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych
lub zagranicznych. Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów
do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji,dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej
przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.


Studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić
wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki
i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe i kursy, to także propozycja dla instytucji
oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych
na rynku pracy zawodach.  Wysoką jakość kształcenia zapewnia staranny dobór kadry
nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy
oraz teoretycy, właściwe programy i metody nauczania. Nasze uczelnie prowadzą współpracę
m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami i Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomościami.
Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz
wymagane praktyki zawodowe. Nabyta wiedza oraz umiejętności nie pozostanie bez wpływu
na Twój rozwój oraz awans zawodowy i społeczny.