NASZE UCZELNIE

Fundacja INNOWACJA  Warszawa     


Informacje o Fundacji Innowacja w Warszawie


Fundacja Innowacja - instytucja wspierająca nowoczesne inicjatywy edukacyjne, organizacja
pożytku publicznego.
Fundacja Innowacja powstała w 1989 roku jako instytucja, która od
początku specjalizuje się w samodzielnym tworzeniu i wspieraniu działalności edukacyjnej
innowacyjnego charakteru. Jej statut zawiera sformułowania sytuujący tą fundację jako organizację,
której celem jest samodzielne budowanie instytucji nowatorskich w edukacji oraz tworzenie
warunków, aby w Polsce rozwijały się wszelakiego rodzaju inicjatywy, które służyć będą
rozwijaniu zdolności i talentów, tworzenia szans edukacyjnych dla ludzi z warstw uboższych,
wspieranie różnorodnych inicjatyw, które mają na celu rozwijanie innowacji, głównie w sferze edukacji.
Statut daje też możliwości Fundacji tworzenia i rozwijania szkół i uczelni innowacyjnego charakteru.

Jedynym założycielem Fundacji jest prof. dr hab. Wojciech Pomykało, który od dwudziestu ośmiu
lat sprawował w czasie tworzenia Fundacji Innowacja funkcję redaktora naczelnego czasopisma
„Wychowanie” a potem „Oświaty i Wychowanie”. Było to jedyne polskie czasopismo spośród
tytułów specjalizujących się w sprawach pedagogicznych, które nie tylko miało wyjątkowo duży
nakład, ale które było również w dużej mierze instytucją promocji nauczycieli poprzez publikację
artykułów pisanych przez nich, w których prezentowali swoje sukcesy, problemy a nawet porażki.
Było również czasopismem publikującym materiały służące nauczycielom podnoszącym kwalifikacje
w ramach ówczesnego Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego. Jako dodatek
do tego czasopisma wydrukowana została też „Mała Encyklopedia Pedagogiczna” pierwsza
polska encyklopedia pedagogiczna opublikowana na przestrzeni dziejów naszego kraju.
Wcześniejsze liczne polskie inicjatywy z tego zakresu były zaczęte ale nie ukończone.
 
W pierwszej fazie swej działalności w ramach ogłoszonego przez Fundację Innowacja
Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Roku” wyróżniła nauczycieli, którzy mieli
udokumentowane zasługi w zakresie wykrywania i stymulowania rozwoju zdolności i talentów
głównie młodzieży ze szkół średnich. Dotyczyło to talentów i zdolności matematyczno-
przyrodniczych, humanistycznych i technicznych. Były to nagrody całkowicie ufundowane
ze środków wypracowanych przez Fundację Innowacja. Fundacja Innowacja nie starała się
i nie uzyskała żadnych środków od innych podmiotów na te nagrody i na inne zakresy swojej
działalności. A były to nagrody szczególne, które nigdy dotąd i nigdy później nie otrzymywali
już polscy nauczyciele. Nagrodami w trzech wymienionych dziedzinach kształtowaniu zdolności
i talentów były samochody marki Fiat 126p. Fundacja w ciągu pierwszych kilku latach swej
działalności nagrodziła tymi samochodami 13 polskich nauczycieli. Fundacja Innowacja przerwała
kilkuletnią kontynuację tego konkursu, gdyż musiała skoncentrować wydawanie swoich środków
materialnych na tworzenie i rozwój własnej uczelni (Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
 
Po długich staraniach i licznych odmowach ze strony ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego Fundacja Innowacja uzyskała ostatecznie zgodę na utworzenie własnej uczelni pod
nazwą Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie. Zgoda opiewała na uruchomienie
kształcenia na kierunku ekonomicznym i pedagogicznym. Założyciel uczelni od pierwszych chwil
jej istnienia zakładał, że będzie to uczelnia, która w swoim procesie edukacyjnym wykorzysta
telewizję cyfrową i internet jako czynniki wspomagające edukację. Od początku założyciel uczelni
Fundacja Innowacja budowała wspomnianą uczelnię z myślą o tym aby tworzyła ona szanse
edukacyjne dla ludzi z uboższych sfer mieszkających z dala od akademickich centrów, mających
ograniczony czas wolny nie mogący go spożytkować na dojazdy do odległych uczelni, w której
mogli podjąć studia. WSSE od początku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wspomnianej
grupy osób, którym tworzyła lepsze warunki studiowania niż inne uczelnie. W 1996 roku na
pierwszym roku tej uczelni, dlatego podjęło studia 400 osób a w roku 2004 posiadała już blisko
10 tys. studentów. Uczelnia była konkurencyjna wobec innych uczelni państwowych
i niepaństwowych choćby, dlatego że po kilku latach jej istnienia wykłady w niej wygłaszane
były udostępniane poprzez telewizję w domach studentów a poprzez internet w końcowych
latach istnienia uczelni były już dostępne w każdej porze, która była wygodna dla studentów
WSSE.

Uczelnia zgromadziła w swoich szeregach najwybitniejszych przedstawicieli środowiska
naukowo-dydaktycznego a wśród nich takie znane osoby jak najwybitniejsi polscy specjaliści
z zakresu problemów ekonomiczno-społecznych jak: prof. dr hab. Andrzej Tymowski
i prof. dr hab. Mieczysław Kabaj. Wśród etatowych pracowników uczelni w zakresie ekonomii
można wymienić takie osoby jak: prof. dr hab. Henryk Chołaj, prof. dr Władysław Jaworski,
prof. dr hab. Tadeusz Kowalik, prof. dr hab. Władysław Szymański. Na kierunku pedagogicznym
takie znaczące postacie jak prof. dr hab. Andrzej Janowski, prof. dr hab. Władysław Puślecki,
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka,
prof. dr hab. Józef Półturzycki. Pierwszym rektorem uczelni został wybitny znawca problematyki
amerykańskiej prof. dr hab. Longin Pastusiak a jej prorektorami prof. dr Andrzej Tymowski
i prof. dr hab. Kazimierz Żygulski.
 
Fundacja Innowacja przekazując innemu podmiotowi zarówno swoją uczelnię jak i telewizję
„Edusat” głównie służącą obsłudze potrzeb studentów WSSE rozpoczęła przygotowywać się
do nowych działań. W niektórych zakresach zamierzając intensywnie kontynuować działania,
w których osiągnęła wcześniej wysoki stopień realizacji. Prezes Fundacji Innowacja podpisał
15 czerwca 2010 roku umowę o wspólnym przedsięwzięciu z jednym ze znaczących uniwersytetów
unijnych specjalizującym się w kształceniu z wykorzystaniem telewizji i internetu, zwłaszcza
w Europie ale też na całym świecie.
 
Kształcenie na odległość realizowane ponad granicami, które nie podlega jurysdykcji
poszczególnych krajów a jest realizowane na wyłączną odpowiedzialność uniwersytetu,
z którym Fundacja Innowacja podpisała odpowiednią umowę. Fundacja Innowacja już
zaczęła organizować to kształcenie nie tylko w Polsce ale też w innych krajach Europy
środkowej i wschodniej oraz przygotowuje się do organizowania takiego kształcenia
w Chinach. W pierwszej fazie wspomnianej edukacji kształcenia będzie realizowane w ramach
podyplomowych studiach w zakresie prawa i polityk europejskich. W kształcenie
zaangażowani będą czołowi przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy tworzyli to prawo
i budowali podstawy tych polityk. W rezultacie absolwenci tego studium będą ekspertami
z zakresu prawa i polityk europejskich zdobywając tą drogą kompetencje, w które nie
jest w stanie wyposażyć swych absolwentów żadna krajowa uczelnia zarówno działająca
w Polsce jak na Ukrainie, Rosji, czy Chinach oraz innych krajach Europy środkowo-wschodniej
oraz innych częściach świata. W myśl porozumienia zawartego ze wspomnianym uniwersytetem
unijnym finansowanym przez Unię Europejską Fundacja Innowacja uruchomi też studia
inżynierskie z zakresu informatyki na poziomie licencjackim (bakalarskim).

Tego rodzaju studia realizowane w takim systemie prowadzone przy udziale Fundacji Innowacja
nie wymagają od studentów opuszczenia swego kraju w trakcie ich realizacji albowiem wszystkie
egzaminy, kolokwia i inne zaliczenia są realizowane przy pomocy specjalnego sytemu
wideo-konferencji zlokalizowanego w stolicach danego kraju, (który daje warunki poprzez
instalacje urządzeń tego sytemu w danej stolicy, odbywać konsultacje i zdawać egzaminy
przed profesorami przebywającymi w rzymskim centrum wspomnianego uniwersytetu).
W wypadku studiów realizowanych w Polsce będzie się to realizować w specjalnym Centrum
Technologicznym zbudowanym w Warszawie. Wykłady na tych studiach dostępne w domach
studentów poprzez Internet i włoską państwową telewizję RAI. Wygłaszane będą one głównie
w języku angielskim, ale też w języku włoskim, francuskim z tym, że wszystkie wykłady dostępne
w internecie będą zawierały pisany przekład na język polski, rosyjski, lub chiński.