KIERUNKI..

Studia licencjackie (I - stopnia)

szczegóły w :  TABELI  KIERUNKÓW - OPŁAT /  idź do TABELI
 
Studia I stopnia (licencjackie – 3 letnie)  

Uczelnia

(pełna nazwa – skrót)

Kierunek studiów

 

Specjalność / specjalizacja

Opłaty jednorazowe

w zł

Czesnew zł

wpisowe

Opłata rekruta

cyjna

za semestr

Rata miesięczna

1

2

3

4

5

6

PKR Lubsko

601 589 583, 

 

Szkoła Główna Krajowa

Warszawa

Pedagogika

1- Doradztwo zawodowe i personalne

2- Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

3- Pedagogika kryminologiczno - sądowa

4- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

5- Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

00,00zł

przy złożeniu dokumentów do tutejszego PKR Lubsko

85

1990

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

2100zł

398

PKR Lubsko

601 589 583, 

 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Warszawa

 

Do 21.11.2017

było WSEZiNS

Praca socjalna

1- Asystent rodziny

2- Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

3- Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

00,00zł

przy złożeniu dokumentów do tutejszego PKR Lubsko

85

1990

(semest)

398

Administracja

1- Administracja skarbowa

2- Administracja bezpieczeństwa

3- Administracja publiczna

4- Ochrona danych osobowych

85

1990

(semest)

398

PKR Lubsko

601 589 583, 

 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki

W Warszawie

(WSSM i A)

Politologia

1– Administracja rządowa i samorządowa  

2– Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

3– Doradztwo personalne i zarządzanie personelem                                                                                               

4– Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

5- Ekonomia menadżerska

 

00,00zł

przy złożeniu dokumentów do tutejszego PKR Lubsko

85

1990

(semestr 1 i 2)

Pozostałe

2100zł

398

 
 
 

 

 ___________________________OPISY  KIERUNKÓW___________________________
                    (Studia I stopnia / licencjackie)

 

PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (WSNP)                                              

Studia przygotowują absolwenta do pełnienia roli nauczyciela-wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, lidera pracy społecznej w środowisku. Osoba taka poprzez działania opiekuńcze może wspomagać proces wychowania dzieci i młodzieży.

Program studiów kształci osoby, które potrafią dokonać oceny sytuacji wychowawczej (jednostki, grupy rówieśniczej, placówki) i rozwiązać występujące problemy przy wykorzystaniu środków psychologiczno-pedagogicznych i opiekuńczo-socjalnych (pomoc, opieka, wsparcie, poradnictwo).

Pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może pracować w szkole w charakterze: pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także w charakterze wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, ogrodu jordanowskiego, domu dziecka, bursy, internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu kultury.


RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ  (WSNP)                                                               

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, oraz uzyskanie wiedzy z zakresu działań profilaktycznych i resocjalizujących ukierunkowanych na jednostki niedostosowane społecznie. Studia te dają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie: interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup i społeczności, podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, przeciwdziałającym powstaniu niepożądanych zjawisk społecznych, stosowania różnorodnych technik wychowania resocjalizacyjnego

 

ADMINISTRACJA  RZĄDOWA  I  SAMORZĄDOWA (WSSMiA)                                            

Specjalność ta adresowana jest w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego (prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych), a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

Absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

 

AMERYKANISTYKA (WSSMiA)                                                                                           

Od początku istnienia Uczelni specjalność amerykanistyczna cieszy się niesłabnącą popularnością. Program koncentruje się na roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, uwzględnia ich dominującą pozycję w światowej gospodarce i kulturze. Obejmuje zagadnienia z historii USA (od. XVIII w. do czasów współczesnych), „ideologii Americana”, systemu politycznego i systemu władzy lokalnej, polityki zagranicznej przed i po II wojnie światowej. Atrakcyjność tej specjalności podnoszą planowane staże w Stanach Zjednoczonych i program wymiany studentów organizowany we współpracy ze Związkiem Klubów Polskich w USA.

 

BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE  I  MIĘDZYNARODOWE (WSSMiA)                                 

Specjalność ta została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. W toku studiów student zdobywa wiedzę na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in.:

·                  w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej;

·                  jednostkach i służbach porządku publicznego

·                  w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego
 

 

BIZNES  I  PRZYWÓDZTWO (WSSMiA)                                                                             

Specjalność dedykowana osobom, które w przyszłości chcą pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem:

·                  absolwenci liceum, którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów

·                  absolwenci studium policealnych, którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów

·                  specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie

·                  menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami

·                  osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić

·                  osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes

 Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami w zakresie zarządzania biznesem.

 

 

DORADZTWO  PERSONALNE  I  ZARZĄDZANIE  PERSONELEM (WSSMiA)                         

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i kierowników służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej firmy. Studia są realizowane przez dostarczenie wiedzy w zakresie: tendencji i sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań prawnych procesu kadrowego i działalności gospodarczej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, praktyki nowoczesnego zarządzania potencjałem ludzkim w ujęciu związanych z zarządzaniem kadrami w firmie, identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem kadrami w firmach, zastosowań wybranych metod zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach firmy.
Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu menadżera personalnego i doradcy zawodowego oraz przygotowują do samodzielnego doskonalenia zawodowego.

Podstawowa problematyka studiów: rynek pracy i polityka rynku pracy, prawo pracy i aspekty prawne polityki kadrowej, prawo cywilne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, zarządzanie firmą, zabezpieczenie społeczne, zawodoznawstwo, strategia rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie personelem, nowoczesny system wynagradzania, komunikacja w organizacji, nowe zadania i kompetencje służb personalnych, prawo i rynek pracy na tle doświadczeń europejskich. Zapewniamy. Specjalnie przygotowane materiały, dostęp do nowoczesnej literatury, spotkania z wybitnymi praktykami, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, dobrą organizację i miłą atmosferę studiów, najlepszych wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.
 

 

DYPLOMACJA  I  STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE  (WSSMiA)                                           

Program studiów tej specjalności ma charakter wszechstronny. Składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, wprowadzające, takie jak socjologia, psychologia, geografia polityczna i gospodarcza świata, ekonomia. Drugi, obszerniejszy to przedmioty politologiczne i historyczne – nauka o polityce, systemy polityczne państw, system polityczny RP, historia stosunków międzynarodowych, historia Polski XX w. czy historia doktryn politycznych. Trzeci, główny element programu stanowią przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Obejmują one wszystkie dziedziny i formy życia międzynarodowego tzn., międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, politykę zagraniczną mocarstw, organizacje międzynarodowe, problematykę integracji europejskiej oraz problemy międzynarodowego prawa, publicznego, dyplomatycznego, konsularnego i handlowego. Wykłady są uzupełniane ćwiczeniami, których celem jest rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności potrzebnych do czynnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. Są wśród nich warsztaty public relations, technik negocjacyjnych, marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego.

 

DZIENNIKARSTWO (WSSMiA)                                                                                           

Na wszystkich rodzajach studiów dziennikarskich obok przedmiotów ogólnych z zakresu socjologii, psychologii, historii, filozofii, etyki prowadzone są zajęcia specjalistyczne z wiedzy o mediach, takie jak systemy informacji masowej, historia prasy, prawo prasowe i autorskie, reklama. Podstawowy element programu to zajęcia o charakterze warsztatowym realizowane w ramach pracowni prasowej, radiowej i telewizyjnej. Uczelnia kształci studentów dziennikarstwa także w zakresie dziennikarstwa on-line, marketingu i public relations.

 

EUROPEISTYKA - STUDIA  EUROPEJSKIE (WSSMiA)                                                         

W ramach studiów europejskich kształcimy specjalistów w zakresie historii i kultury Europy, integracji europejskiej, organizacji i mechanizmów funkcjonowania komisji unijnych i całej Wspólnoty oraz funduszy europejskich. Obok przedmiotów ogólnych, związanych z tematyką stosunków międzynarodowych, program obejmuje wykłady, konwersatoria i warsztaty z historii, kultury i gospodarki krajów członkowskich UE, największych regionów np. Skandynawii, Basenu Morza Bałtyckiego, Europy Środkowej. Uwzględnia także tematykę rosyjską, bałkańską oraz problemy mniejszości narodowych, etnicznych i partykularyzmów regionalnych. Studia europejskie rozwijają umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE. Absolwenci nabędą umiejętność poruszania się na liczącym prawie 500 mln ludzi rynku i w instytucjach UE.
Poznanie języków obcych – angielskiego, francuskiego niemieckiego i rosyjskiego ułatwi im zdobycie atrakcyjnego miejsca pracy w polityce, administracji, biznesie czy środkach masowego przekazu.


 

ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI (WSSMiA)                                                            

Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do zarządzania ludźmi lub pracy w zespołach personalnych (kadrach, płacach, strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, przewodzenia ludziom, pełnienia funkcji menedżerskich) :

·                  absolwenci liceum oraz studium policealnych, którzy aspirują do objęcia w przyszłości stanowisk specjalistów, ekspertów oraz menedżerów w zespołach personalnych realizujących swoje funkcje w partnerstwie z biznesem

·                  specjaliści różnych branż, którzy pragną stać się wyspecjalizowanymi trenerami, konsultantami personalnymi lub pracownikami zespołów personalnych

·                  menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o swoich ludzi i ich potencjał zadaniowy i kompetencyjny

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu i rynku oraz w związku z modelem biznesowym i strategią firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Studia są realizowane we współpracy z firmą doradztwa personalnego i biznesowego Aida Consulting, co gwarantuje adekwatność treści kształcenia z nowoczesnymi trendami rynku pracy.

 

 

ADMINISTRACJA (CV / FUTURUS)                                                                                    

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego.
W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania studiami z zakresu nauk prawnych i administracyjnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obszar działania administracji rządowej i samorządowej. Brak wykwalifikowanych pracowników bardzo często stoi na drodze korzystania ze środków unijnych, jest przyczyną niewypełniania norm we właściwych tym organom obszarach działania.
Absolwent studiów na tym kierunku, oprócz doświadczenia niewątpliwej atrakcyjności poznawanego obszaru nauki, będzie musiał wykazać się odpowiedzialnością i kompetencjami merytorycznymi.

Ukończenie administracji otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.

Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. 
Pracują m.in.:

·                  w urzędach administracji rządowej i samorządowej,

·                  w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,

·                  w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,

·                  w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,

·                  jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,

·                  w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

 

ADMINISTRACJA  SAMORZĄDOWA (CV / FUTURUS)                                                        

Studia na specjalności administracja samorządowa skutecznie ucząpracy w administracji samorządowej poprzez wyposażenie jej absolwentów w bogaty zasób wiedzy z zakresu prawa, interpretacji przepisów prawnych, znajomości urzędowych procedur, postępowaniaadministracyjnego, zarządzania publicznego. Program studiów jest dopasowany do wymogów Unii Europejskiej. To zapewnia studentom wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania weuropejskiej przestrzeni administracyjnej. 
Studia administracyjne na specjalności "Administracja samorządowa"skutecznie przygotowują absolwentów do pracy w organach samorządu terytorialnego. Nabywają oni dodatkową wiedzę z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, fundacjii stowarzyszeń, przedsiębiorstw komunalnych, polityki rolnej i społecznej.
Absolwenci specjalności "Administracja samorządowa" odnajdą się w strukturach urzędów samorządowych - marszałkowskich, powiatowychi gminnych. Ich wiedza przyda się w przyszłej pracy w wydziałach podatkowych, oświaty, mieszkaniowych, gospodarki komunalnej, społecznych, rolnictwa, spraw obywatelskich i administracyjnych.Dzięki swoim umiejętnościom stają się ponadto pożądanymi funkcjonariuszami instytucji wojewódzkich oraz agencji rządowych (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji RynkuRolnego itp.).

 

ZDROWIE  PUBLICZNE (CV / FUTURUS)                                                                          

Studia w zakresie zdrowia publicznego mają na celu jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym nauk medycznych i nauk społecznych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

Studenci uczą się rozumieć procesy warunkujące stan zdrowia, poznają metody służące ochronie zdrowia i wzmacniania potencjału zdrowotnego, a także zasady racjonalnego stosowania tych metod.  Ważnymi elementami kształcenia jest umiejętność identyfikowania problemów zdrowotnych, promocji zdrowia na poziomie lokalnym i rodzinnym i wiązania ich z działaniami opieki zdrowotnej, oraz posługiwania się przepisami prawnymi w obrębie sektora zdrowotnego, posiadania umiejętności opracowywania problemów zdrowotnych. Istotne jest również przekazanie studentom wartości związanych z publiczną odpowiedzialnością za promowanie zdrowia oraz krzewienie w społeczeństwie wiedzy o zdrowiu.

Absolwent kierunku zdrowie publiczne jest przygotowany do pracy w: 
instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym:

·                  jednostkach nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego,

·                  instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,

·                  podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia,

·                  instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach.

 

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE  W  SŁUŻBIE  ZDROWIA (CV / FUTURUS)                    

Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadrymenedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Student nabiera umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz marketingu w służbie zdrowia. W trakcie studiówsłuchacze zapoznają się z nowymi regulacjami prawnymi, zagadnieniami planowania strategicznego, zarządzania finansami, w szczególności wyceną świadczeń zdrowotnych, rachunkowościązarządczą oraz analizą ekonomiczno-finansową. Nabędą umiejętność prowadzenia negocjacji, zawierania kontraktów oraz właściwego doboru i motywowania personelu
Sylwetka absolwenta:
Nasi absolwenci to profesjonalnie przygotowani menedżerowie,posiadający wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości izarządzania personelem. Potrafią również analizowanć i prawidłowoodczytywać potrzeby rynku.
Perspektywy zawodowe:
Specjalność kształci menedżerów służby zdrowia kierującychpublicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracowników wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników działówadministracji zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji izarządzania służbą zdrowia.

 

 

PROMOCJA  ZDROWIA  I  EDUKACJA  ZDROWOTNA (CV / FUTURUS)                              

Program specjalności obejmuje naukę inicjowania procesów promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej.Wyrobienie umiejętności komunikowania się oraz tworzenie warunków i szerokiej współpracy na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa. Program specjalności obejmuje nauczanie o zdrowiu i czynnikachwarunkujących zdrowie, zwłaszcza związanych ze stylem życia i zachowaniami zdrowotnymi, znajomość podstawowych elementów wiedzy biomedycznej, psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej iekologicznej dotyczących zdrowia i jego uwarunkowań, wiedzę na temat ogólnych teorii wpływu społecznego, wykorzystywanych w edukacji i promocji zdrowia. Student poznaje podstawy, założenia icele pedagogiki zdrowia oraz funkcje wychowania zdrowotnego i profilaktykę najczęstszych chorób i zaburzeń. Poznaje cele, metody i formy realizacji edukacji i promocji zdrowia.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada umiejętności komunikacji społecznej, sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym. Wzbogaca oraz doskonalaswoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętnośćrefleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. 
Perspektywy zawodowe:
Absolwent przygotowany jest do pracy w programach i projektachedukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

 

 

ZARZĄDZANIE (WWSE / FUTURUS)                                                                                  

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Są doskonale przygotowani do zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Nasi absolwenci to wysokiej klasy  specjaliści.

Studia adresowane są również do pracowników instytucji finansowych oraz do kadry kierowniczej i menadżerskiej przedsiębiorstw i organizacji, a także do osób zainteresowanych problematyką finansowości  zarządczej, bankowości i finansów organizacji. Nabycie wiedzy z tego zakresu i wykorzystanie nowych umiejętności w pracy zawodowej podniesie jakość podejmowanych decyzji i ograniczy ryzyko popełnienia błędu.

Misją naszej Uczelni jest wyposażenie studentów w gruntowną wiedzę i przygotowanie ich do życia we współczesnym świecie. Program studiów dostosowany jest do współczesnych wymogów w zakresie teorii i praktyki.

 

PODATKI  I  RACHUNKOWOŚĆ (WWSE / FUTURUS)                                                         

Ideą tej specjalności jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu obowiązującego w Polsce prawa podatkowego i rachunkowości. Specjalność jest nakierowana na kształcenie w obszarze zdobywania umiejętności prawidłowej prezentacji przepływów finansowych i operacji gospodarczych oraz interpretacji zadań gospodarczych zapisów rachunkowo-księgowych. Specjalność podatki i rachunkowość oferuje kandydatowi zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach uzupełniających magisterskich możliwość zdobycia wiedzy koniecznej, aby uzyskać certyfikat księgowy. Podczas toku studiów realizujemy program kursu przygotowujący kandydata do egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów, po którym kandydat może uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Sylwetka absolwenta:
W ramach specjalności absolwent nabywa umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, podejmowania decyzji perspektywicznych zarządzania przedsiębiorstwem (umiejętność wykorzystywania projekcji kosztów i przychodów, przepływów finansowych). Nieodzownym elementem jest prawo podatkowe. Absolwent zna tematykę związaną z podatkami dochodowymi od osób prawnych i fizycznych, podatkiem od towarów i usług oraz ordynację podatkową. Absolwent posiada także umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tej specjalności są profesjonalnie przygotowani do wykonania zawodu dyrektora finansowego, głównego księgowego oraz księgowego. Dysponują niezbędną wiedzą w zawodzie doradcy finansowego, a także do prowadzenia własnej firmy.


 

ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI (WWSE / FUTURUS)                                            

Specjalność łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych dotyczących istoty prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie pomaga przyswoić wiedzę z zakresu dyscyplin komplementarnych, takich jak: nauki prawne, socjologia i podstawy psychologii, a także nauk filozoficznych. Specjalność utwierdza w przekonaniu, że człowiek, jego postawa, potencjał i zaangażowanie są kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Czyniąc specjalność (przedmiot) zarządzanie zasobami ludzkimi wartością jaką jest zarządzanie kapitałem ludzkim.
Sylwetka absolwenta:
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kapitału ludzkiego), kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą, diagnozowania i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej, kierowania ludźmi, motywowania ich, wynagradzania i audytu personalnego. Absolwenci przygotowani są do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Specjalność pomaga w kształtowaniu charakteru i osobowości studenta kładąc nacisk na dociekliwość poznawczą, dążenie do doskonałości zawodowej, kreatywność oraz postawę etyczną
Perspektywy zawodowe:
Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania. Nabyte umiejętności przydatne są między innymi w takich zawodach jak menedżer działów personalnych, specjalista ds. organizacji i zarządzania, specjalista ds. szkoleń zawodowych, konsultant ds. zarządzania zasobami pracy, specjalista da. planowania rekrutacji i selekcji, specjalista ds. systemów motywacyjnych. Niezbędne w prowadzeniu własnej firmy.

 

ZARZĄDZANIE  W  ZDROWIU  PUBLICZNYM (WWSE / FUTURUS)                                    

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk medycznych oraz nauk społecznych. Zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie wymagań zawodowych związanych z realizacją zadań z promocji zdrowia i profilaktyki oraz ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie dobrej kadry do pracy w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Absolwent posiada wiedzę na temat: systemów opieki zdrowotnej, sposobów wykorzystywania systemów informatycznych, zasad prowadzenia badań i analiz stanu zdrowia, zarządzania kadrami, sposobów prowadzenia działań profilaktycznych.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności "Zarządzanie w zdrowiu publicznym" potrafi przeprowadzić analizę kosztów ekonomicznych usług medycznych, gromadzić i przetwarzać dane o sytuacji zdrowotnej, przewidywać zagrożenia oraz prognozować potrzeby na usługi medyczne. Dzięki odbytym kursom z zarządzania zna normy prawne i nowoczesne techniki organizacji pracy instytucji związanych z szeroko pojętym zdrowiem publicznym.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tej specjalności to przyszła kadra zarządzająca jednostkami ochrony zdrowia oraz pracownicy zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, w zakładach ubezpieczeń zdrowotnych, w działach zajmujących się zdrowiem publicznym w administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjach pozarządowych, nadzoru sanitarnego, m.in. w Państwowje Inspekcji Sanitarnej.

 


ZARZĄDZANIE  W  ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ (WWSE / FUTURUS)                          

Celem specjalności jest: kształcenie kadr dla potrzeb funkcjonowania różnych instytucji zaliczanych do sektora publicznego: urzędów administracji rządowej centralnej i terenowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także wyspecjalizowanych agencji rządowych. Specyfika oraz cele działania sektora publicznego wymagają zastosowania odmiennego sposobu zarządzania niż to ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw.
Program specjalizacji:
Program specjalizacji „Zarządzanie w administracji publicznej” obejmuje interdyscyplinarne zajęcia poświęcone różnym aspektom funkcjonowania administracji publicznej – prawnym, ekonomiczny, społecznym i technologiczny. Efekty kształcenia obejmują umiejętności z zakresu zintegrowanego zarządzania w układach terytorialnych, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Student zdobędzie wiedzę z zakresu polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzania w urzędach administracji publicznej, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych samorządu terytorialnego, zarządzania finansami publicznymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji specjalisty i kierownika w sektorze publicznym. Rozumie specyfikę i odrębności sektora publicznego, ale równocześnie potrafi wykorzystywać nowe instrumenty zarządzania w administracji publicznej oraz współpracować z podmiotami prywatnymi. Dostrzega konieczność kompromisu między interesem publicznym i interesem lokalny oraz realizowania zrównoważonego rozwoju, gwarantującego spójny rozwój gospodarczy i społeczny oraz zachowanie środowiska naturalnego.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent po ukończeniu specjalności może być w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w urzędach wojewódzkich oraz w terenowych oddziałach i delegaturach agencji rządowych – na stanowiskach wymagających profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.


 

STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE (WST-E / FUTURUS)                                                       

Stosunki międzynarodowe to studia, które stwarzają bardzo ciekawe perspektywy zawodowe dla ludzi ambitnych i ciekawych świata. Ich zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki: ekonomii, zarządzania, prawa i politologii.

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe mogą podejmować pracę zarówno w organach administracji publicznej kształtujących politykę zagraniczną i handlową, jednostkach samorządu terytorialnego w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla oraz stanowiskach specjalistycznych w firmach działających na rynkach międzynarodowych oraz zajmujących się handlem zagranicznym. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, jak również organach administracji publicznej zajmujących się współpracą międzynarodową w zakresie stosunków gospodarczych.

 

ADMINISTRACJA  EUROPEJSKA (WST-E / FUTURUS)                                                       

Celem specjalizacji jest kształcenie kadr dla potrzeb przedsiębiorstwdziałających na rynkach międzynarodowych oraz innych organizacji iinstytucji funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Specyfika tego obszaru wymaga uzupełnienie standardowej wiedzy z zakresuzarządzania o zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych w ujętych w sposób interdyscyplinarny. 
Program specjalizacji „Administracja europejska” obejmuje zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi,funkcjonowaniem międzynarodowych i regionalnych  organizacji gospodarczych. W szczególnym stopniu zostanie uwzględnionaproblematyka działalności Unii Europejskiej, w tym unijnych programów pomocowych oraz funduszy strukturalnych. Student uzyska również wiedzę z zakresu prawa międzynarodowegoprywatnego, międzynarodowych standardów rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Efekty kształcenia obejmują również wiedzę dotyczącą funkcjonowania międzynarodowego rynku pracy orazumiejętności związane z marketingiem międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalizacji „Administracja europejska” posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych (gospodarczych, politycznych i kulturalnych), która pozwala mu na dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Student uzyska również umiejętności z zakresu zarządzania biznesem międzynarodowym, a także identyfikacji i rozwiązywania problemy kulturowych, które pojawiają się w procesach współpracy międzynarodowej.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent specjalności „Administracja europejska” posiada merytoryczne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla oraz stanowiskach specjalistycznych w firmach działających na rynkach międzynarodowych oraz zajmujących się handlem zagranicznym. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, jak również organach administracji publicznej zajmujących się współpracą międzynarodową w zakresie stosunków gospodarczych.


 

HANDEL  ZAGRANICZNY (WST-E / FUTURUS)                                                                   

Celem specjalizacji jest kształcenie kadr dla potrzeb przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych oraz innych organizacji iinstytucji funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Specyfika tego obszaru wymaga uzupełnienie standardowej wiedzy z zakresu zarządzania o zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych wujętych w sposób interdyscyplinarny. 
Program specjalizacji „Handel zagraniczny” obejmuje zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi, funkcjonowaniem międzynarodowych i regionalnych  organizacji gospodarczych. W szczególnym stopniu zostanie uwzględniona problematyka działalności Unii Europejskiej, w tym unijnych programów pomocowych orazfunduszy strukturalnych. Student uzyska również wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, międzynarodowych standardów rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Efektykształcenia obejmują również wiedzę dotyczącą funkcjonowania międzynarodowego rynku pracy oraz umiejętności związane z marketingiem międzynarodowym.


RACHUNKOWOŚĆ (WSB / FUTURUS)                                                                                

Celem studiów jest kształcenie pracowników finansowo księgowychprzedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadry kierowniczej w zakresie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiągrachunkowych w różnych podmiotach rachunkowości. Zajęciakoncentrują się na polskim prawie bilansowym oraz Dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Profilkształcenia jest dostosowany do potrzeb rynku a program kształcenia pozwala na rozpoczęcie działalności zawodowej na wysokim poziomie.Studenci poznają konkretne umiejętności niezbędne do prowadzenia firmy i osiągnięcia sukcesu na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

 

 

BANKOWOŚĆ (WSB / FUTURUS)                                                                                       

Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Program studiów nasycony jest przedmiotami z zakresu prawa bankowego, teorii praktykifunkcjonowania pieniądza i systemów pieniężnych, polityki monetarnej, rynków i instytucji finansowych. Absolwenci posiadają zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustanniezmieniających warunkach gospodarczych, wykorzystywania rozwiązań e-bankingu w praktyce jak i kompleksową wiedzę z zakresucharakterystycznych obszarów funkcjonowania banku oraz mechanizmów rynkowych krajów Unii Europejskiej.

 

RACHUNKOWOŚĆ (WSB / FUTURUS)                                                                                

Celem studiów jest kształcenie pracowników finansowo księgowychprzedsiębiorstw, biur rachunkowych oraz kadry kierowniczej w zakresie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiągrachunkowych w różnych podmiotach rachunkowości. Zajęciakoncentrują się na polskim prawie bilansowym oraz Dyrektywach Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Profilkształcenia jest dostosowany do potrzeb rynku a program kształcenia pozwala na rozpoczęcie działalności zawodowej na wysokim poziomie.Studenci poznają konkretne umiejętności niezbędne do prowadzenia firmy i osiągnięcia sukcesu na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

 

 

BANKOWOŚĆ (WSB / FUTURUS)                                                                                       

Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Program studiów nasycony jest przedmiotami z zakresu prawa bankowego, teorii praktykifunkcjonowania pieniądza i systemów pieniężnych, polityki monetarnej, rynków i instytucji finansowych. Absolwenci posiadają zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustanniezmieniających warunkach gospodarczych, wykorzystywania rozwiązań e-bankingu w praktyce jak i kompleksową wiedzę z zakresucharakterystycznych obszarów funkcjonowania banku oraz mechanizmów rynkowych krajów Unii Europejskiej.
 

 

ELEKTRONIKA  I  TELEKOMUNIKACJA (CV / FUTURUS)                                                   

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.
Program kształcenia zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej różnych narzędzi informatycznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja absolwenci mają możliwość pracy w licznych przedsiębiorstwach z sektora telekomunikacyjnego, a także w przedsiębiorstwach obsługujących ten sektor.

Absolwenci są także chętnie zatrudniani w:

·                  administracji,

·                  korporacjach bankowych,

·                  policji,

·                  wojsku,

·                  straży granicznej,

·                  służbach obsługi lotnisk oraz portów morskich,

·                  wiedza i umiejętności wyniesione z uczelni predysponują również do zakładania własnych firm w branży EiT.


 

SYSTEMY  TELEKOMUNIKACYJNE (CV - INZ. / FUTURUS)                                                 

Rola i znaczenie współczesnej sieci telekomunikacyjnej odbiega daleko od tradycyjnie rozumianej telefonii. Najważniejsze zmiany, które dały się zaobserwować w ostatnich latach w tej dziedzinie to: powszechne zastosowanie technik cyfrowych i informatycznych, powszechne zastosowanie światłowodów oraz dostępu bezprzewodowego oraz pojawienie się nowych, cyfrowych usług telekomunikacyjnych.

Program specjalności "Systemy telekomunikacyjne" stwarza możliwość uzyskania kwalifikacji m.in. w zakresie projektowania cyfrowych układów telekomunikacyjnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych (kodowanie i kompresja mowy i obrazów, modulacje cyfrowe, kody nadmiarowe), projektowania i eksploatacji systemów telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych, komutacyjnych i transmisji danych) oraz projektowania sieci telekomunikacyjnych (telefonicznych, teleinformatycznych i zintegrowanych).

 

OPTOELEKTRONIKA  I  TECHNIKA  SWIATLOWODOWA (CV - INZ. / FUTURUS)              

Nowoczesna technika coraz częściej stosuje światło do przesyłania i przetwarzania informacji. Światłowody, lasery, diody elektroluminescencyjne, detektory i przełączniki oraz modulatory światła rewolucjonizują współczesną elektronikę. Współcześnie już nie buduje się sieci komputerowych i telekomunikacyjnych wykonanych bez udziału światłowodów.

Specjalność "Optoelektronika i technika światłowodowa" jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów dysponujących wiedzą z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej oraz umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania.
W ramach specjalności kształceni są fachowcy w zakresie tworzenia i eksploatacji sieci światłowodowych różnych typów, przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych. Absolwenci otrzymują również solidne wykształcenie ogólne z zakresu elektroniki, telekomunikacji i podstaw programowania. Pozwala im to podejmować pracę w innych dziedzinach, również tych nie związanych ze światłowodami.

 

 

INŻYNIERIA  ŚRODOWISKA (CV - INŻ. / FUTURUS)                                                         

Inżynieria środowiska to dyscyplina techniczna, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Obejmuje ona swym zakresemprzedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania.
Studia na kierunku inżynieria środowiska są przeznaczone dla kandydatów, którzy mają wyobraźnię i potrafią twórczo myśleć, atakże mają uzdolnienia techniczne i umiejętność logicznego myślenia. Praca po studiach na kierunku inżynieria środowiska wymagadokładności i odpowiedzialności. Ważną cechą jest umiejętnośćpostępowania z ludźmi oraz umiejętność organizowania pracy sobie iinnym osobom.

Absolwenci kierunku „Inżynieria środowiska” są przygotowani do pracy w:

·                  organach administracji państwowej i samorządowej,

·                  instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami),

·                  ośrodkach badawczych,

·                  funduszach i fundacjach (Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska),

·                  szkolnictwie różnych szczebli (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego),

·                  firmach konsultingowych,

·                  przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,

·                  przemyśle,

·                  przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska,

·                  biurach planowania przestrzennego,

·                  instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,

·                  instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się monitorowaniem i ochroną środowiska 

INFORMATYKA (CV - inż.  / FUTURUS)                                                                              

Studia na kierunku Informatyka prowadzone są przez Collegium Varsoviense, uczelnię należącą do Konsorcjum Uczelni FUTURUS.

Studia na kierunku Informatyka dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych, telekomunikacji oraz zastosowań informatyki w biznesie. Zajęcia dydaktyczne w FUTURUS prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi, a także specjaliści z Instytutu Łączności Daje to studentom możliwość angażowania się w projekty badawcze i aplikacyjne prowadzone przez kadrę , jak również ekspertów z firm. Projekty te, z racji swojego biznesowego charakteru, są okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie zajęć. W ten sposób podnosi się jakość kształcenia w dziedzinie informatyki, wzbogacając edukację teoretyczną, praktyką realizowaną w otoczeniu gospodarczym Uczelni.

Absolwent studiów informatycznych przygoto­wany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,  oraz w innych miejscach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy na takich stanowiskach, jak: administrator systemów i sieci komputerowych i sieci WWW, programista aplikacyjny i systemowy, pro­jektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych, kon­sultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych, koordynator przedsięwzięć informatycznych.INFORMATYKA  W  TELEKOMUNIKACJI (CV - inż. / FUTURUS)                                         

Pierwsze duże programy zaczęto budować w latach 60. ubiegłego wieku. Dzisiejszy świat pełen jest rewolucyjnych projektów informatycznych, których sprawne funkcjonowanie oddziałuje na wszystkie dziedziny życia. Inżynieria oprogramowania jest efektem powstawania kompleksowych rozwiązań informatycznych. Wiedza zdobyta podczas studiów na specjalności Informatyka w telekomunikacji poparta umiejętnością kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia, umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów informatycznych, wymagających umiejętności wykorzystywania oraz tworzenia specjalistycznego oprogramowania, a także zarządzania projektami informatycznymi.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w każdej jednostce, w której są użytkowane lub wdrażane systemy informatyczne. Ukończenie tej specjalności pozwala na budowanie kariery zawodowej absolwenta m. in. na stanowiskach: konsultant i menedżer przedsięwzięć informatycznych, analityk systemowy, projektant systemów informatycznych, pracownik pionu odpowiedzialnego za system informatyczny w przedsiębiorstwie, programista, projektant i administrator aplikacji biznesowych, projektant i administrator aplikacji internetowych, tester oprogramowania, specjalista od baz danych.
 

 

INFORMATYKA  W  BIZNESIE  I  ADMINISTRACJI (CV - inż. /FUTURUS)                         

Zapotrzebowanie na lokalne sieci informatyczne gwałtownie wzrasta, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Specjalność Informatyka w biznesie i administracji zapoznaje studentów z budową i funkcjonowaniem lokalnych sieci komputerowych oraz komunikacją pomiędzy sieciami lokalnymi i globalnymi.

Dzięki nowocześnie wyposażonym laboratoriom: sieci komputerowych oraz elektroniki i techniki cyfrowej studenci mogą testować dowolne rozwiązania oraz zdobywać niezbędne w tym zawodzie doświadczenie.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w każdej jednostce, w której są użytkowane rozwiązania sieciowe a także w firmach projektujących i wdrażających systemy sieciowe.

Z tytułem inżyniera informatyka o specjalności Informatyka w biznesie i administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: administrator sieci, projektant architektury sieci, projektant sieci przemysłowych i teleinformatycznych, serwisant systemów sieciowych, pracownik działu wparcia technicznego, projektant i programista aplikacji sieciowych w technologii WEB, projektant i programista aplikacji sieciowych na urządzenia mobilne.
 

 

TECHNOLOGIE  INTERNETOWE (CV - inż. / FUTURUS)                                                      

We współczesnej gospodarce wiedzy podstawowe znaczenie odgrywa dostęp do informacji, ich przepływ oraz selekcja. Możliwość korzystania z Internetu staje się jedną z podstawowych usług powszechnych, a sam Internet w coraz większym stopniu wypiera tradycyjne środki przekazu: gazety, radio czy telewizję. Specjalność technologie internetowe stanowi odpowiedź na te zmiany.

Program specjalizacji „Technologie Internetowe” obejmuje obok tradycyjnych przedmiotów informatycznych również specjalistyczne przedmioty związane z technologiami stosowanymi w Internecie. W zakresie języków i technik programowania studenci poznają języki: Java, C#, Python oraz PHP. Istotnym elementem będzie również nauka tworzenia i obróbki różnych formatów danych multimedialnych, a także ich przechowywania w dedykowanych bazach danych.
Absolwent specjalizacji „Technologie Internetowe" posiada podstawową wiedzę z zakresu różnych obszarów informatyki oraz specjalistyczną w zakresie wykorzystywania technologii związanych z Internetem. Potrafi tworzyć aplikacje www, jak również aplikacje typu stand-alone. Dzięki połączeniu  wiedzy z zakresu programowania i multimediów potrafi tworzyć aplikacje rozwiązujące praktyczne problemy.
Po ukończenie specjalizacji „Technologie Internetowe” istnieją szerokie perspektywy zawodowe. Absolwent może znaleźć zatrudnienia w agencjach marketingowych, reklamowych i PR, które w coraz większym stopniu korzystają z usług Internetowych; w firmach informatycznych o węższej specjalizacji, które dostarczają na rynek gotowe produkty Internetowe. Absolwent jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania technologii Internetowych.

 

 

TECHNIKA  SAMOCHODOWA  I  UBEZPIECZENIA  KOMUNIKACYJNE (WSB - inż. / FUTURUS)

W czasie nauki na tej unikalnej w kraju i bardzo interesującej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę w zakresie techniki samochodowej uzupełnioną w zagadnienia z diagnostyki, obsługi i naprawy samochodów oraz metod komputerowych wykorzystywanych do wyceny wartości samochodów, kosztów naprawy samochodów, opisu wypadków drogowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie interesującej pracy m.in. w firmach ubezpieczeniowych, transportowych, stacjach obsługi i naprawy samochodów, w stacjach kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży nowych i używanych samochodów. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie motoryzacji. Po zdobyciu niezbędnej praktyki zawodowej absolwenci mogą zostać doradcami motoryzacyjnymi lub ubezpieczeniowymi a także rzeczoznawcami samochodowymi o wysokim poziomie kompetencji.

 

INFORMATYKA  STOSOWANA  W  TECHNICE  MOTORYZACYJNEJ (WSB - inż. / FUTURUS)

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresach: wdrażania nowych technologii informacyjnych zarówno w wyposażeniu współczesnych pojazdów samochodowych w systemy komputerowe podnoszące funkcjonalność i bezpieczeństwo jak też systemy monitoringu i zarządzania środkami transportu ułatwiającymi lokalizację, śledzenie i zdalną diagnostykę układów w samochodzie. Studenci nabywają umiejętności w obsłudze komputerowych układów sterowania silnikiem, układów kontroli trakcji, hamowania i stabilizacji toru jazdy, systemów podnoszących bezpieczeństwo jazdy, systemów podnoszących komfort jazdy, komputerów pokładowych, systemów transmisji sygnałów wykorzystywanych w technice, systemów nawigacji satelitarnej, systemów śledzenia pojazdu i monitoringu wybranych parametrów. Absolwent tej specjalności pozna istotne rozwiązania informatyczne stosowane we współczesnych pojazdach samochodowych oraz oceni ich wpływ na bezpieczeństwo i poprawę funkcjonalności i komfortu prowadzenia. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: stacjach serwisowych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie informatyki i motoryzacji.

 

LOGISTYKA  W  MOTORYZACJI (WSB - inż. / FUTURUS)                                                  

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie techniki organizacji pracy i zarządzania w firmach związanych z motoryzacją: handlowych, produkcyjnych, serwisowych, transportowych oraz poznają zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w motoryzacji i bezpiecznej eksploatacji środków transportowych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania logistyką w firmach transportowych i usługowych związanych z motoryzacją , oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska oraz prawidłowej eksploatacji środków transportowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają absolwentom podjęcie interesującej pracy m.in. w stacjach serwisowych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportowych, instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i ich zespołów, sieciach sprzedaży samochodów i ich części.