Fizyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Fizyka w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu fizyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie fizyki oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu fizyki, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów,

opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Fizyka w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń  tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wprowadzenie do fizyki.

2. Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej.

3. Matematyka.

4. Mechanika.

5. Termodynamika

6. Elektryczność i magnetyzm.

7. Elementy fizyki kwantowej.

8. Elementy fizyki jądrowej.

9. Astronomia z astrofizyką.

10. Elektrodynamika i optyka.

11. Fizyka atomowa i cząsteczkowa.

12. Fizyka fazy skondensowanej.

13. Pracownia fizyczna i eksperymenty fizyczne.

14. Dydaktyka fizyki.

15. Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki.

16. Higiena i emisja głosu.

17. Elementy prawa oświatowego.

18. Praktyka zawodowa 60 godz.

 

Pobierz dokumenty dot. WSNP / ISP  (poz. I - C / 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.