Mediacje i negocjacje

Opis studiów

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych,itp.
Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje przy aktualnych konfliktach społecznych, zagrożeniach strajkowych, sporach politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych.

Czas trwania: 

2 semestry, od 01.10.2012 do 30.06.2013, studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów

1. Podstawy mediacji i negocjacji
2. Podstawy psychologii społecznej
3. Twórcze przywództwo
4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
5. Komunikacja werbalna
6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych
7. Strategie taktyki negocjacji
8. Elementy psychologii osobowości
9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
10. Konflikt – analiza i zarządzanie
11. Psychologia kłamstwa
12. Seminarium dyplomowe

Koszt studiów:

2400 zł (2×1200 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 240 zł), opłata rekrutacyjna 100zł

Description of studies:

The aim of the studies is to prepare students in terms of theoretical and practical skills to conduct negotiations and mediation and conflict resolution in the workplace, conflicts in local communities, conflicts between employers and trade unions, political negotiations, commercial negotiations and police or judicial mediation.

Studies also meet the statutory requirements of the Ministry of Justice to allow for the entry to the list of court mediators. The curriculum allows for a theoretical understanding of the dynamics of conflicts and their resolution, knowledge of civil and criminal law concerning the use of mediation procedures in Poland. It also provides practical skills in negotiation and mediation. The programme includes meetings with eminent practitioners of social, economic and political life, involved in the negotiations and mediation with the current social conflicts, threats of strike, political disputes, business negotiations, in court mediations concerning criminal and civil cases.

Duration:

2 semesters from 01.10 to 30.06 extramural studies

Framework of the studies programme 

1 Basics of Mediation and Negotiation
2 Fundamentals of Social Psychology
3 Creative Leadership
4 Negotiation and Mediation in Polish Civil and Criminal Law
5 Verbal Communication
6 Mediation in Crisis Situations
7 Strategies for Negotiation Tactics
8 Elements of Personality Psychology
9 Ethics in Mediation and Negotiation
10 Conflict – Analysis and Management
11 Lie Psychology

Cost of study:

2400 zł (2 x 1200 zł per semester or payment by installments 10 x 240 zł) recruitment fee 100 PLN

Place of teaching:

Pobierz dokumenty dot. WSKPiSM  (poz. II - B/ 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.