Zarządzanie w oświacie

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. Ukończenie kierunku „Zarządzanie w oświacie” łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, we wszystkich typach szkół, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek oświatowych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Zarządzanie oświatą.

2. Zarządzanie szkołą.

3. Nadzór pedagogiczny.

4. Podstawy zarządzania placówką oświatową.

5. Umiejętności kierownicze.

6. Marketing edukacyjny.

7. Public relations w szkole i oświacie.

8. Finanse publiczne.

9. Zamówienia publiczne.

10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej.

11. Prawo samorządowe i oświatowe.

12. Podstawy prawa pracy.

13. Prawo gospodarcze.

 

Pobierz dokumenty dot. WSNP / ISP  (poz. I - C / 1, 2, 3, 4 ), klikając tu  -->

W dokumencie: "Informacja-Instrukcja (dla Kandydata)" znajdziesz wszystkie informacje.